Terug

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Korfbalvereniging Vitesse

Datum                  : Vrijdag 19 oktober 2018

Locatie                 : clubgebouw sportpark De Bongerd

Aanvang              : 20.00 uur, 19.30 uur koffie/thee

 

Het bestuur nodigt alle leden van Vitesse, ouders, sponsoren en allen die zich bij de vereniging betrokken voelen uit voor deze avond. Bij stemming tijdens de JALV hebben de leden van 15 jaar en ouder stemrecht.

De stukken voor deze vergadering kunt u bij de secretaris opvragen via e-mail: secretaris@kvvitesse.nl

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling van de notulen van de JALV van 25 oktober 2017
 3. Jaarrede van de voorzitter
 4. Dank woord aan alle vrijwilligers en uitreiking Helden van Vitesse Bokaal
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Vaststelling financiële stukken 2017-2018
 7. Verslag van bevindingen van de kascontrolecommissie en voorstel tot verlening van decharge aan de penningmeester
 8. Verkiezing leden kascontrolecommissie 2018-2019
 9. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar, Walter Snoei
 • Aftredend en niet herkiesbaar, Grady Stoopendaal
 • Aftredend en niet herkiesbaar, Peter Bruinzeel
 • Verkiesbaar Belinda Aliet, secretaris
 • Vacature voorzitter CTZ
 • Vacature algemeen lid
 1. Pauze
 2. Voorstel tot goedkeuring begroting voor het jaar 2018-2019
 3. Toelichting van de commissievoorzitters op 2018-2019
 4. Voorstel met acties bij wanbetaling
 5. Voorstel tot voordracht sportverkiezingen in 2019
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

 

Namens het bestuur, Grady Stoopendaal (secretaris)