Terug

KV Vitesse Barendrecht

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Korfbalvereniging Vitesse

Datum                    : Maandag 23 oktober 2023

Locatie                   : D’n Otter

Aanvang                : 20.00 uur, 19.30 uur koffie/thee

 

Het bestuur nodigt alle leden van Vitesse, ouders, sponsoren en allen die zich bij de vereniging betrokken voelen uit voor deze avond. Bij stemming tijdens de JALV hebben de leden van 15 jaar en ouder stemrecht.

De stukken voor deze vergadering kunt u bij de secretaris opvragen via e-mail: secretaris@kvvitesse.nl

1. Opening door de voorzitter

2. Vaststelling van de notulen van de JALV van 11 november 2022

3. Jaarrede van de voorzitter

4. Dankwoord aan alle vrijwilligers en uitreiking Helden van Vitesse Bokaal

5. Verslag van het 2e jaar van het 5 jarenplan ‘Vitesse 2027’

6. Vaststelling financiële stukken 2022-2023

  • A. Verslag van bevindingen van de kascontrolecommissie
  • B. Voorstel tot verlening van decharge aan de penningmeester

7. Verkiezing leden kascontrolecommissie 2023-2024

8. Bestuursverkiezing

– Aftredend en herkiesbaar voorzitter Willem Booij

– benoeming tot interim-penningmeester Erik Maaskant

– benoeming algemeen lid Sebastiaan Berkman

– benoeming Marloes van der Heiden

Pauze

9. Begroting 2023 -2024

  • Voorstel tot goedkeuring begroting voor het jaar 2023-2024
  • Voorstel tot verhoging van de contributie seizoen 2024-2025

10. Toelichting jaar 3 van Vitesse 2027 door de commissievoorzitters

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Namens het bestuur, Grady Stoopendaal (secretaris)