Terug

Op vrijdag 4 oktober  2019 heeft in het clubhuis van Vitesse de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering JALV plaats gevonden. Zo’n 25 leden en andere belangstellenden hebben deze avond bijgewoond. Het bestuur heeft daarbij een aantal punten besproken en na stemming door de vergadering zijn er besluiten genomen :

  • Er wordt ingestemd met een contributie verhoging die per seizoen 2020 – 2021 in zal gaan. Het betreft een gemiddelde verhoging van zo’n 5% waarbij dit percentage per categorie iets kan verschillen. Aanleiding voor deze verhoging is :
    Hogere kosten op diverse gebieden zoals hogere huur aan gemeente Barendrecht, inflatie, kosten voor onderhoud gaan toenemen door verminderde staat van ons clubhuis, wensen voor vernieuwing mogelijk maken zoals aanpak kleedkamers, keuken en toiletvoorziening JdB en (kleine) afname van het aantal leden waardoor er minder inkomsten zijn. Dit alles rechtvaardigt een contributieverhoging stelt het bestuur. De vergadering gaat hierin mee en keurt de verhoging goed.
  • Het bestuur kent de Vitesse Helden Bokaal toe aan Frank Vonk. Frank is al jarenlang lid van Vitesse en altijd erg betrokken in woord en daad. Zijn inzet wordt beloond met de meer dan verdiende Vitesse Helden Bokaal (vh Ko Corsten bokaal)
    Walter Snoei wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en faciliteren van de Grote Clubactie. Vitesse maakt hem lid van verdienste. Sebastiaan Berkman wordt met een bloemetje bedankt voor zijn inzet als voorzitter van de Sponsor en PR commissie, een activiteit waar hij helaas dit jaar mee stopt.  Alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hun steentje hebben bijgedragen aan het wel en wee van de vereniging worden door het bestuur bedankt voor hun inzet. Zonder vrijwilligers geen Vitesse.
  • Erik Maaskant was herkiesbaar als penningmeester en wordt unaniem herkozen. Loes Bezemer wordt na unanieme toestemming van de vergadering toegevoegd als bestuurslid. Een hele welkome aanvulling die door het bestuur en klaarblijkelijk ook de aanwezige leden, zeer wordt gewaardeerd.  Let op: er is nog steeds een vacature in het bestuur die we graag opgevuld zien.
  • De financiële cijfers worden goedgekeurd na controle door de kas controle commissie en ook de begroting krijgt de goedkeuring van de vergadering. De penningmeester mag weer een jaartje doorgaan.
  • De verslagen en de diverse plannen van de commissies werden besproken door de voorzitters van die commissies, indien aanwezig.
Alle commissie verslagen, agenda, cijfers en de jaarrede van de voorzitter zijn opvraagbaar bij de secretaris (secretaris@kvvitesse.nl).
Met sportieve groet, Leo Visser
VZ KV Vitesse Barendrecht